Zasady i warunki

WARUNKI USŁUGI

 

 1. KLUCZOWE DEFINICJE
  • Na potrzeby i w zakresie niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

   Opłata rezerwacyjna oznacza stałą opłatę należną nam za świadczenie Usług (zgodnie z definicją poniżej) w odniesieniu do każdego Pojazdu (zgodnie z definicją poniżej), której dokładna kwota jest podana w Witrynie i która następnie zostanie wliczone w cenę końcową Pojazdu, jeśli faktycznie nabyłeś go;

   EVmotors, my, nasz lub my oznaczamy UAB EVmotors.eu, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, kod 305951887, z siedzibą pod adresem Dariaus ir Girėno g. 21A, Wilno, Litwa, dane firmy są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej, e-mail: info@evmotors.eu, Tel. Nr: +37064024547;

   Platforma oznacza cyfrowy system opracowany przez EVmotors i dostępny za pośrednictwem Witryny, który służy głównie do prezentacji i reklamy Pojazdów (zgodnie z definicją poniżej) oferowanych do sprzedaży i dostarczanych przez różnych Dostawców (zgodnie z definicją poniżej);

   Warunki świadczenia usług oznaczają niniejsze Warunki świadczenia usług, które regulują stosunek umowny między Tobą a EVmotors w związku z zamówieniem, nabyciem i świadczeniem Usług (lub jakiejkolwiek ich części) i/lub rejestracją na jazdę próbną;  

   Prawo do anulowania oznacza prawo do wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług i dalszego świadczenia Usług (jeśli istnieją) zgodnie z warunkami i z zastrzeżeniem konsekwencji określonych w niniejszym dokumencie;

   Użytkownik, Ty lub Twoja osoba oznacza każdą osobę fizyczną, która utworzyła Konto Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) w Witrynie, w ten sposób określając warunki zamawiania i nabywania Usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i/lub rejestracji na jazdę próbną, a także aby korzystać z dalszych jego funkcjonalności;

   Konto Użytkownika oznacza osobiste konto wirtualne w Serwisie, które tworzysz i otwierasz, rejestrując się jako Użytkownik, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp i korzystać z dalszych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu;

   Usługi oznaczają pośrednictwo, pomoc i koordynację usług, które mogą być świadczone przez EVmotors na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem w celu pomocy Użytkownikowi w potencjalnym nabyciu wybranego Pojazdu od odpowiedniego Dostawcy;

   Witryna oznacza witrynę internetową www.evmotors.eu i wszystkie powiązane z nią subdomeny;

   Dostawca oznacza dealera Pojazdów lub komercyjnego dostawcę Pojazdów, który na swoje żądanie oferuje Pojazdy do sprzedaży zgodnie z ogłoszeniami za pośrednictwem Platformy;

   Jazda próbna oznacza jazdę próbną konkretnego Pojazdu w celu zbadania i oceny jego osiągów;

   Pojazd oznacza pojazd samochodowy, który wykorzystuje jeden lub więcej silników elektrycznych do napędu, który jest prezentowany i reklamowany na Platformie.

  • Wszelkie inne terminy użyte w niniejszych Warunkach świadczenia usług, a nie zdefiniowane w niniejszych Warunkach wyraźnie, mają znaczenie określone w Polityce korzystania z witryny dostępnej w Witrynie.
  • W przypadku rozbieżności między warunkami niniejszych Warunków świadczenia usług a Polityką korzystania z witryny, warunki niniejszych Warunków świadczenia usług mają pierwszeństwo i mają zastosowanie.

 

 1. WIĄŻĄCA UMOWA MIĘDZY TOBĄ A NAMI
  • Niniejsze Warunki świadczenia usług należy traktować jako wiążącą umowę zawartą na odległość między Tobą a nami. Taką wiążącą umowę uważa się za należycie zawartą każdorazowo, gdy za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika:
   • zarejestrować się na jazdę próbną; lub
   • wybrać Pojazd do nabycia i odpowiednio zamówić Usługi.
  • Niniejsza umowa podlega również Polityce korzystania ze strony i Polityce prywatności, które są dostępne do wglądu w każdej chwili na Stronie i które wraz z niniejszymi Warunkami świadczenia usług stanowią pojedynczą umowę zawartą na odległość między Tobą a EVmotors (dalej łącznie Oficjalne Zasady ) .
  • EVmotors zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług i/lub dowolnej części Oficjalnych zasad i/lub informacji/materiałów zawartych na Stronie w dowolnym czasie i bez oddzielnego powiadomienia. Późniejsze zmiany Warunków świadczenia usług i/lub jakiejkolwiek części Oficjalnych zasad zwykle służą poprawie funkcjonalności i ogólnej wydajności Witryny. Zmiany mogą być również konieczne ze względu na zmiany w obowiązującym ustawodawstwie i/lub wdrażanie przepisów oraz nieprzewidziane zmiany, których EVmotors nie zainicjuje i na które nie ma wpływu i które miałyby – bez dostosowania lub uzupełnienia Warunków świadczenia usług i/lub jakiejkolwiek części Regulaminu – utrudnić lub uniemożliwić wykonanie niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownika obowiązuje Regulamin, który obowiązywał w chwili zamawiania Usług i/lub rejestracji na Jazdę Próbną, chyba że bezwzględnie obowiązujące akty prawne wymagają inaczej. Wszystkie zmienione i nieaktualne Warunki świadczenia usług, wraz z linkami do zmienionych i zmienionych Warunków świadczenia usług, są udostępniane w celu ułatwienia odniesienia na Stronie.
  • Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków świadczenia usług, które dotyczą w szczególności i wyłącznie Ciebie, muszą zostać uzgodnione na piśmie między Tobą a EVmotors poprzez zawarcie odrębnej pisemnej umowy, która będzie automatycznie traktowana jako integralna i nierozłączna część niniejszej Umowy. W przeciwnym razie nie będą stosowane żadne odstępstwa od niniejszych Warunków świadczenia usług.
  • Wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się do należytej współpracy z EVmotors w celu realizacji celów i intencji niniejszej umowy, w tym, ale nie wyłącznie, wykonanie dalszej dokumentacji i dostarczenie niezbędnych informacji.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań/niepewności dotyczących Usług i/lub rejestracji na jazdę próbną, EVmotors zdecydowanie zaleca skontaktowanie się z nami przed zakupem Usług i/lub rejestracją na jazdę próbną w celu rozwiązania wszelkich wątpliwości i w ten sposób uniknąć nieporozumień. Dołożymy ekonomicznie uzasadnionych starań, aby zapewnić wymaganą pomoc w odpowiednim czasie.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG
  • EVmotors zobowiązuje się świadczyć Usługi dopiero po otrzymaniu pełnej opłaty Rezerwacyjnej po dokonaniu wyboru Pojazdu prezentowanego na Platformie do nabycia od Dostawcy i, odpowiednio, wykonaniu wszystkich innych wymaganych czynności na Platformie i wybraniu warunków nabycie Pojazdu zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami, w tym m.in. wybór wszystkich wymaganych specyfikacji/modyfikacji Pojazdu (jeśli są dostępne), wybór miejsca dostawy Pojazdu, wybór akceptowalnej formy płatności za Pojazd dla Dostawca itp.
  • Będziesz mógł zobaczyć status Usług i inne istotne szczegóły z nimi związane (jeśli istnieją) w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika .
  • Płatności za Usługi dokonuje Użytkownik zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6 niniejszego Regulaminu „Ceny, metody płatności i fakturowanie”.
  • Uznaje się, że zakupiłeś Usługi w momencie zaksięgowania pełnej Opłaty Rezerwacyjnej należnej za Usługi na nasze konto bankowe. Status płatności będzie dostępny do wglądu w każdej chwili po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika.
  • Nabywając Usługi i uiszczając Opłatę Rezerwacyjną, wyrażasz zgodę i wyrażasz bezwarunkową zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez EVmotors niezwłocznie po otrzymaniu Opłaty Administracyjnej i bez czekania na 14 (czternaście) dni kalendarzowych określony w punkcie 4.1 niniejszego dokumentu. wygasać.
  • Gdy nabywasz Usługi zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie i postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Witrynie, automatycznie i bezwarunkowo potwierdzasz, że:
   • dokładnie przeczytałeś niniejsze Warunki świadczenia usług i wyraziłeś zgodę na związanie się tym dokumentem;
   • zgadzasz się z warunkami, warunkami i metodami świadczenia Usług określonymi w niniejszym dokumencie i na Platformie;
   • nabycie Usług niniejszego Regulaminu, nie zapewnia ani w żaden inny sposób nie gwarantuje faktycznego nabycia Pojazdu od Dostawcy i/lub, że Pojazd zostanie nabyty na określonych warunkach, w tym na warunkach płatności, których możesz żądać i/lub wybrać na Platformie;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors nie sprzedaje Pojazdów i nie oferuje żadnych Pojazdów do sprzedaży, leasingu lub w inny sposób, w tym dostawy takich Pojazdów, ani za pośrednictwem Platformy, ani żadnym innym kanałem, oraz nie wykonuje innej działalności w zakresie sprzedaż, najem i/lub dostawę Pojazdu, z wyjątkiem Usług, które obejmują jedynie nawiązanie komunikacji pomiędzy Państwem a Dostawcą oraz koordynację techniczną i administrowanie nabyciem przez Państwa Pojazdu od Dostawcy poprzez zawarcie oddzielna umowa kupna-sprzedaży Pojazdu między Tobą a odpowiednim Dostawcą;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors nie udziela porad ani konsultacji dotyczących Pojazdów, w tym ich jakości lub możliwości technicznych, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji na Platformie, w tym roszczeń / informacji Dostawcy, które mogą być publikowane na Platformie od czasu do czasu;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że Dostawcy działają jako niezależni przedsiębiorcy, a ich decyzje, działania i działalność biznesowa nie są pod kontrolą EVmotors;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że w przypadku zakupu Pojazdu od Dostawcy w związku z Usługami lub w ich wyniku, EVmotors nie ponosi odpowiedzialności za jakość Pojazdu i rzeczywiste warunki nabycia Pojazdu, które są i zawsze będą sprawami, które będą rozstrzygane bezpośrednio między Tobą a Dostawcą;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że ostateczna wiążąca umowa kupna-sprzedaży Pojazdu pomiędzy Tobą a Dostawcą (jeśli istnieje) nie zostanie zawarta za pośrednictwem Platformy, ale w miejscu oraz w sposób i sposób wybrany przez Ciebie bezpośrednio na Platformie, chyba że inaczej następnie uzgodnione między Tobą a Dostawcą z ewentualną naszą pomocą administracyjną ;
   • jesteś w stanie i posiadasz wszystkie wymagane uprawnienia niezbędne do nabycia Usług, a następnie ewentualnego nabycia Pojazdu od Dostawcy; ;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors obsługuje i utrzymuje wyłącznie Platformę, na której Dostawcy mogą prezentować i reklamować swoje Pojazdy dostępne do sprzedaży. W tym celu sami Dostawcy przekazują informacje dotyczące Pojazdów EVmotors, a zatem wyłącznie Dostawcy (a nie EVmotory) są odpowiedzialni za ich treść, w tym za dokładność i kompletność informacji o jakimkolwiek konkretnym Pojeździe.;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że każda reklama Pojazdu prezentowana na Platformie służy wyłącznie do Twojego przeglądu i oceny, a zatem nie stanowi automatycznie oferty zakupu Pojazdu;
   • zgadzasz się, że w przypadku, gdy podczas zamawiania Usług zwrócisz się o finansowanie nabycia Pojazdu (o ile taka opcja jest dostępna), EVmotors będzie jedynie koordynatorem, aby otrzymać niewiążącą ofertę finansowania, a tym samym Usług świadczenie przez EVmotors w tym zakresie obejmuje wyłącznie administrowanie szczegółami finansowania i komunikację w imieniu Państwa i firmy finansującej do czasu zawarcia określonej umowy finansowania (jeśli istnieje), której EVmotors nie będzie stroną;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że w zakresie niniejszych Warunków świadczenia usług EVmotors nie świadczy usług finansowych ani porad, ani nie działa w imieniu potencjalnego podmiotu finansującego lub Ciebie;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors może aranżować komunikację tylko między Tobą a potencjalnym podmiotem finansującym, a zatem wszelkie decyzje, w tym decyzja o zgodzie lub braku zgody na jakiekolwiek proponowane warunki finansowania, zależą wyłącznie od Ciebie i na Twoje wyłączne ryzyko i koszt;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors nie może i nie zapewni finansowania nabycia Pojazdu (na Twoje żądanie), które ma zostać Ci udostępnione. Decyzja o sfinansowaniu nabycia Pojazdu przez Ciebie jest wyłączną decyzją finansującego i nie dotyczy działań lub zaniechań EVmotorów na mocy niniejszej Umowy. EVmotors w żadnym wypadku nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli jakikolwiek potencjalny podmiot finansujący odrzuci Twoją prośbę o finansowanie;
   • rzgadzasz się i zobowiązujesz się do dostarczania EVmotors prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji i dokumentów, o które EVmotors może rozsądnie zażądać od czasu do czasu w związku z prawidłowym świadczeniem Usług oraz w celu umożliwienia zakupu Pojazdu od wybranego Dostawcy.
  • Nabywając Usługi zgodnie z niniejszą Umową, potwierdzasz zgodę na świadczenie Usług (w tym sposoby ich świadczenia) według wyłącznego uznania EVmotors. W rezultacie EVmotors m.in. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania, usuwania lub anulowania wszelkich treści oferowanych/prezentowanych na Stronie, w tym reklam z Pojazdami na sprzedaż (jakiejkolwiek ich części), bez podania przyczyny lub zauważ do ciebie. W przypadku, gdy określony Pojazd, w odniesieniu do którego zamówiono Usługi i uiszczono Opłatę Rezerwacyjną, zostanie wycofany ze sprzedaży na Platformie lub w inny sposób jest niedostępny do nabycia przez Ciebie od Sprzedawcy z przyczyn od Ciebie niezależnych , EVmotors wyraża zgodę na zwrot Opłaty Administracyjnej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania wniosku.
  • Usługi będą uważane za w pełni i należycie wykonane przez EVmotors, gdy:
   • otrzymasz (poprzez e-mail lub bezpośrednio na Stronie za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika) wstępne projekty dokumentów, które mają być wykonane/podpisane przez Ciebie w celu zakończenia nabywania Pojazdu do wglądu; oraz
   • uzgodnione i ustalone są warunki techniczne i szczegóły dostawy Pojazdu i podpisania dokumentów transakcyjnych, o których mowa w pkt a) powyżej, które w uzasadniony sposób leżą w kompetencjach EVmotors oraz w zakresie świadczonych przez niego Usług na podstawie niniejszej Umowy.

   W celu uniknięcia wątpliwości, wykonanie Usług nie zależy i nie będzie zależeć od faktycznego nabycia Pojazdu od Dostawcy.

 

 1. PRAWO DO ANULOWANIA I ZWROTÓW ZWROTÓW
  • Możesz skorzystać z prawa do anulowania i zażądać pełnego zwrotu kosztów od EVmotors w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, począwszy od akceptacji niniejszego Regulaminu i uiszczenia Opłaty Rezerwacyjnej .
  • W przypadku skorzystania z Prawa Anulowania po upływie wyżej wymienionego 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez winy EVmotors, nie przysługuje Ci zwrot Opłaty Rezerwacyjnej .
  • Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, zgadzasz się, że utracisz prawo do anulowania i prawo do pełnego zwrotu pieniędzy, gdy Usługi zostaną uznane za zakończone zgodnie z punktem 3.8 niniejszego dokumentu.
  • Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jak określono w niniejszym dokumencie, musisz skontaktować się z EVmotors, wysyłając e-mail w dowolnej formie na adres: info@evmotors.eu i przekazać EVmotors istotne informacje niezbędne do żądanego odwołania, w tym dane kontaktowe i opis Usług żądanych do anulowania. W przypadku, gdy dodatkowe informacje są w uzasadniony sposób potrzebne w celu wykonania Twojego prawa do anulowania zgodnie z Twoją prośbą, EVmotors skontaktuje się z Tobą bez nieuzasadnionej zwłoki.
  • Jeśli według wyłącznego uznania i opinii EVmotors skorzystasz z prawa do anulowania w sposób złośliwy lub w inny nieodpowiedni sposób, EVmotors zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika i odmowy świadczenia wszystkich usług.
  • EVmotors może skorzystać z Prawa Anulowania i zaprzestać świadczenia Usług w dowolnym momencie z obowiązkiem pełnego zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej na Państwa rzecz, chyba że wynika to z naruszenia przez Państwa zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, tj. zobowiązań, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym w celu prawidłowego wykonania umowy na podstawie niniejszej Umowy.
  • Zwrócimy Opłatę Rezerwacyjną w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych na Twoją prośbę, jeśli nie zostanie Ci zaproponowana akceptowalna opcja finansowania zakupu wybranego przez Ciebie Pojazdu. W takim przypadku EVmotors przestanie świadczyć Usługi.
  • W przypadku zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej na mocy niniejszej Umowy, zostanie ona dokonana w ten sam sposób i w ten sam sposób, w jaki została zapłacona, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej między Tobą a nami.
  • Jeśli przestaniemy świadczyć Usługi na Twoje żądanie, a takie żądanie nie będzie związane z naruszeniem przez nas niniejszych Warunków świadczenia usług, będziemy mieć prawo zażądać od Ciebie zwrotu naszych kosztów i wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem Usług przed ich otrzymaniem żądania zaprzestania świadczenia Usług, o ile jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, odszkodowanie omówione poniżej nie może przekroczyć kwoty Opłaty Administracyjnej uiszczonej przez Ciebie w związku z zakończonymi Usługami. Wyraźnie zgadzasz się, że EVmotors będzie mieć prawo do potrącenia swoich roszczeń wobec Ciebie z Twoimi roszczeniami wobec nas (w tym z Twoim prawem do żądania ewentualnego zwrotu pieniędzy), według naszego wyłącznego uznania i za uprzednim powiadomieniem Ciebie.
  • Skorzystanie z prawa do anulowania opisanego w niniejszym dokumencie, które stanowi wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług, nie ma wpływu na prawa i obowiązki określone w punktach 7, 8, 9 niniejszych Warunków i które pozostają w mocy po wypowiedzeniu niniejszych Warunków świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu i będą nadal stosować. Ponadto prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług, które ze względu na swój charakter byłyby kontynuowane po wypowiedzeniu niniejszych Warunków świadczenia usług, również przetrwają takie wypowiedzenie i pozostaną ważne i obowiązujące.

 

 1. REJESTRACJA NA JAZDĘ ATESTOWĄ
  • Platforma działa również jako cyfrowe narzędzie do rejestracji na Jazdę Próbną, jeśli ta opcja jest udostępniana i oferowana przez Dostawców w odniesieniu do niektórych modeli Pojazdów. Na podstawie Twojego zamówienia możemy pomóc Ci zorganizować jazdę próbną, która jest organizowana i wykonywana przez osoby trzecie m.in. Dostawca Pojazdu, jego wyznaczona strona itp., w zależności od wybranego przez Ciebie Pojazdu.
  • Możesz zarejestrować się na jazdę próbną zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Witrynie. Rejestracja na jazdę próbną jest bezpłatna. Możesz być zarejestrowany tylko na 1 (jedną) jazdę próbną tym samym modelem pojazdu na raz.
  • Możesz zmienić szczegóły rejestracji na jazdę próbną, w tym datę i godzinę, bezpośrednio za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika, o ile jest to technicznie dozwolone oraz zgodnie z instrukcjami i wymaganiami dostępnymi na Stronie.
  • Należy pamiętać, że w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika będzie można zobaczyć status swojej rejestracji na Jazdę Próbną, w tym jej zaakceptowanie lub odrzucenie, oraz inne istotne szczegóły (jeśli istnieją). Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania/niepewności dotyczące Jazdy testowej, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@evmotors.eu lub bezpośrednio za pośrednictwem Witryny (jeśli jest to technicznie dostępne). Dołożymy wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zapewnić wymaganą pomoc bez zbędnej zwłoki.
  • Rejestrując się na jazdę próbną zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie i postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Witrynie, automatycznie i bezwarunkowo potwierdzasz, że:
   • dokładnie przeczytałeś niniejsze Warunki świadczenia usług i wyraziłeś zgodę na związanie się tym dokumentem;
   • zgadzasz się z warunkami jazdy próbnej określonymi w niniejszym dokumencie i podanymi w Witrynie;
   • zgadzasz się na przybycie na jazdę próbną zgodnie z warunkami rejestracji, jeśli rejestracja zostanie zatwierdzona (możesz sprawdzić stan rejestracji, logując się na swoje Konto Użytkownika);
   • zgadzasz się i zobowiązujesz się do poinformowania EVmotors pod adresem info@evmotors.eu lub bezpośrednio za pośrednictwem Witryny (jeśli jest to technicznie możliwe) w możliwie najkrótszym terminie, jeśli nie możesz przybyć na jazdę próbną zgodnie z warunkami zatwierdzonej i ważnej rejestracji;
   • masz prawo jazdy samochodem, tj. posiadasz lub w dniu Jazdy Próbnej posiadasz ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania Pojazdem, w odniesieniu do którego zarejestrowałeś się na Jazdę Próbną;
   • z góry wyrażasz zgodę na dostarczenie kopii swojego prawa jazdy Dostawcy (lub wyznaczonej przez niego osobie) oraz dodatkowych powiązanych dokumentów, jeśli zażąda tego Dostawca (lub wyznaczona przez niego osoba) w celu przeprowadzenia Jazdy Próbnej;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors nie organizuje i/lub nie przeprowadza jazdy próbnej, ponieważ w tym zakresie EVmotors zapewnia cyfrowe narzędzie do rejestracji na jazdę próbną, która jest faktycznie zorganizowana i wykonana przez stronę trzecią;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors działa wyłącznie jako administrator techniczny Twojej rejestracji na jazdę próbną;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że Twoja rejestracja na jazdę próbną nie potwierdza automatycznie, że będziesz mieć możliwość skorzystania z jazdy próbnej, na którą się zarejestrowałeś. EVmotors nie jest i nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia faktycznie organizująca jazdę próbną nie zaakceptuje lub później anuluje rejestrację z jakiegokolwiek powodu;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Pojazdu lub jego kierowcy (w tym pasażerów, jeśli tacy są) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym;
   • rozumiesz i zgadzasz się, że EVmotors w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią w związku z Nurkowaniem Testowym oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące akty prawne, nie będzie odpowiedzialność za obrażenia ciała lub śmierć użytkownika lub osoby trzeciej

 

 1. CENY, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE
  • O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie lub bezpośrednio na Stronie, opłata rezerwacyjna, jeśli jest płatna, zostanie uiszczona w euro.
  • Użytkownik, chcąc nabyć Usługi na mocy niniejszej Umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat i opłat należnych za tę konkretną Usługę w formie płatności akceptowanej na Stronie i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności dostępnymi na Stronie.
  • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczone przez Twój bank lub konto bankowe odbiorcy w związku z uiszczeniem Opłaty Rezerwacyjnej.
  • EVmotors zastrzega sobie prawo do wykluczenia niektórych metod płatności lub włączenia dodatkowych na Stronie według własnego uznania i w dowolnym czasie i bez powiadomienia
  • Po każdym zakupie Usług EVmotors dostarczy Ci fakturę elektroniczną, która zostanie przesłana do Ciebie bezpośrednio na Twoje Konto Użytkownika i/lub e-mail podany przez Ciebie podczas tworzenia lub aktualizacji Konta Użytkownika. W przypadku nieotrzymania faktury elektronicznej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty płatności, należy skontaktować się z EVmotors pod adresem info@evmotors.eu

 

 1. LIABILITY
  • EVmotors nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji ani rękojmi, że nabycie Usług objętych niniejszą Umową w rzeczywistości spowoduje nabycie Pojazdu przez Użytkownika lub nabycie Pojazdu na określonych warunkach początkowo pożądanych i/lub wymaganych przez Użytkownika.
  • EVmotors nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji ani gwarancji, że rejestracja na jazdę próbną faktycznie spowoduje jej przeprowadzenie lub że jazda próbna będzie satysfakcjonująca dla użytkownika lub w inny sposób akceptowalna dla użytkownika.
  • W odniesieniu do treści reklam Pojazdów prezentowanych do sprzedaży na Platformie, EVmotors odtwarza wyłącznie informacje ustalone i dostarczone przez Dostawców. W związku z tym EVmotors nie ponosi odpowiedzialności za treść szczegółów technicznych, atrybutów lub jakichkolwiek innych specyfikacji i informacji dotyczących Pojazdów, które są prezentowane na Platformie. Biorąc to pod uwagę, EVmotors w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej strony trzeciej za jakiekolwiek straty i/lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w związku z nimi lub w ich wyniku.
  • W odniesieniu do finansowania nabycia Pojazdu, EVmotors nie świadczy żadnych usług finansowania, w tym doradztwa finansowego lub konsultacji, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za rzeczywiste warunki finansowania i/lub jakiekolwiek ich konsekwencje.
  • Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących EVmotors na mocy niniejszego Regulaminu i/lub obowiązującego prawa, w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu (lub jakiejkolwiek jego części), EVmotros zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Platforma niezwłocznie, po powzięciu wiadomości o jakimkolwiek takim naruszeniu popełnionym przez Użytkownika, według jego wyłącznego uznania i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Takie zawieszenie zostanie anulowane przez EVmotors w rozsądnym terminie i, jeśli jest to technicznie możliwe, po należytym naprawieniu naruszenia przez Użytkownika na wyłączne ryzyko i koszt Użytkownika.
  • Odpowiedzialność EVmotors w przypadku skorzystania z Prawa do Odwołania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty Opłaty Rezerwacyjnej uiszczonej przez Państwa przed skorzystaniem z tego prawa (jeśli istnieje).
  • EVmotors ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za bezpośrednie szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług z powodu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej EVmotors, jej dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, agentów. EVmotors w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, wtórne, karne lub pośrednie straty powstałe w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków, gdy takie ograniczenie odpowiedzialności jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące akty prawne. Zgadzasz się z domniemaniem, że EVmotors nie ponosi winy, a zatem będziesz ponosił ciężar udowodnienia naszej winy w każdym przypadku, w którym dochodzisz naszej odpowiedzialności.
  • Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się na zawsze zabezpieczyć EVmotors przed wszelkimi roszczeniami, pretekstami i/lub żądaniami osób trzecich wynikającymi z lub w związku z niniejszą umową zawartą między Tobą a EVmotors, chyba że takie roszczenia, i/lub żądania wynikają z ustalonego i udowodnionego rażącego zaniedbania lub winy umyślnej ze strony silników elektrycznych. .

 

 1. WITRYNY OSÓB TRZECICH
  • Sama Witryna lub osoby trzecie mogą udostępniać linki lub inny dostęp do innych witryn i zasobów w Internecie z Witryny. Potwierdzasz zrozumienie i zgadzasz się, że EVmotors nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i zasobami, a EVmotors nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe i zasoby i nie popiera ich.
  • Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że EVmotors nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, wydarzeniach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem dowolnej takiej witryny internetowej lub zasobu. Wszelkie relacje, które masz ze stronami trzecimi znalezione podczas korzystania z Witryny lub jakichkolwiek treści dostępnych w Witrynie, odbywają się między Tobą a stroną trzecią, a zatem zgadzasz się, że EVmotors nie jest i nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w tym zakresie.

 

 1. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  • Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
  • Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w drodze polubownych wzajemnych negocjacji pomiędzy Tobą a EVmotors.
  • Jeśli nie dojdzie do porozumienia między Tobą a nami w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania Twojej pisemnej prośby/reklamacji lub jeśli nie zgadzasz się z odpowiedzią EVmotors na Twoją pisemną prośbę/reklamację, przypominamy Ci, że masz prawo zwrócić się do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów jako organu rozstrzygającego spory konsumenckie w Republice Litewskiej, adres: Wilno ul. 25, LT-01402 Wilno, Republika Litewska, tel. tel.: (8 5) 262 6751, fax (8 5) 279 1466, e-mail: tarnyba@vvtat.lt . stronie internetowej: http://www.vvtat.lt (a także do jednostek terytorialnych Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów w powiatach) lub można wypełnić wniosek na platformie elektronicznego rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/odr/ . Twój wniosek do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów nie pozbawia Cię prawa do zwrócenia się do właściwego sądu litewskiego z siedzibą w Wilnie na Litwie .

 

 1. INFORMACJE ZWROTNE
  • Z zadowoleniem przyjmujemy Twoje sugestie, pomysły, komentarze i inne informacje zwrotne dotyczące Usług i/lub ogólne wrażenia z Witryny (Informacje zwrotne). Przesyłając jakąkolwiek Opinię, automatycznie przyznajesz nam prawo do anonimowego wykorzystania Twojej Opinii bez żadnych ograniczeń ani jakiejkolwiek rekompensaty dla Ciebie. Akceptując Twoją Opinię (jeśli istnieje), EVmotors nie zrzeka się żadnych praw do wykorzystania podobnych lub powiązanych Opinii znanych wcześniej EVmotors, opracowanych przez naszych pracowników, wykonawców lub uzyskanych z innych źródeł.

 

 1. RÓŻNE
  • W przypadku nieskuteczności któregokolwiek lub kilku postanowień niniejszego Regulaminu, skuteczność Regulaminu jako całości oraz skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Postanowienie nieskuteczne lub niewykonalne, o ile jest to prawnie dopuszczalne, uważa się za zastąpione postanowieniem prawnie skutecznym, które w jak największym stopniu odpowiada intencji handlowej i celowi postanowienia nieskutecznego. To samo dotyczy ewentualnych pominięć w przepisach.
  • Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez EVmotors jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług i/lub obowiązujących aktów prawnych nie oznacza automatycznie zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
  • W przypadku rozbieżności między warunkami niniejszych Warunków świadczenia usług a Polityką korzystania z witryny i/lub Polityką prywatności, postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług mają pierwszeństwo i mają zastosowanie .
  • Wszelkie informacje dotyczące niniejszych Warunków świadczenia usług mogą być wymieniane między Tobą a nami drogą elektroniczną, a taka wymiana informacji zostanie uznana za odpowiednią i będzie traktowana w taki sam sposób, jak pisemna komunikacja i dokumenty.
  • Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w związku z niniejszym Regulaminem, skontaktuj się z EVmotors pod adresem e-mail: info@evmotors.eu lub wysyłając wiadomość bezpośrednio na Platformę za pośrednictwem Konta Użytkownika (jeśli jest technicznie dostępne). EVmotors dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby odpowiedzieć i zapewnić niezbędną pomoc.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od: 2022.05.06.